ANBI status

Nalaten en schenken aan de stichting VKM

De stichting VKM wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat nalatenschappen die door de stichting VKM worden ontvangen, zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Ook behoeft de stichting VKM als ANBI geen schenkbelasting te betalen over de giften die zij ontvangt.

Bovendien zorgt de ANBI-status van de stichting VKM ervoor dat uw schenking aan deze stichting geheel of gedeeltelijk door u in aftrek kan worden gebracht op uw belastbaar inkomen. Op die manier betaalt de Belastingdienst dus mee aan uw schenking aan de stichting VKM. Nadere informatie over het doen van aftrekbare giften aan de stichting VKM kunt u vinden op de speciale ANBI-site van de Belastingdienst.

Beleid stichting Voorkoming Kindermishandeling

Stichting VKM voert conform haar statutaire doelstelling activiteiten uit die gericht zijn op het bevorderen van het beschermen van kinderen tegen kindermishandeling.

De stichting VKM draagt hier aan bij door het verstrekken van incidentele bijdragen aan activiteiten die er op gericht zijn om kindermishandeling te voorkomen. Het gaat om het bevorderen van activiteiten welke bijdragen aan:

De stichting VKM beoordeelt en honoreert aanvragen voor financiële ondersteuning conform de toekenningscriteria welke op de website van de stichting VKM staan gepubliceerd. De stichting VKM heeft zich sinds haar oprichting in 1970 geprofileerd op het snijvlak van wetenschap en praktische uitvoering en treedt –gegeven de aard van haar werkzaamheden en het bescheiden kapitaal- niet actief naar buiten, tenzij daartoe aanleiding voor is.

De stichting VKM voert haar werkzaamheden uit door bijdragen van derden en beheert een bescheiden kapitaal. De bijdragen bestaan voor het merendeel uit giften, erfenissen en legaten van particulieren. De stichting VKM voert een financieel beleid uit waarbij de organisatiekosten tot een minimum worden beperkt. Bestuurders ontvangen een vergoeding welke gebaseerd is op de daadwerkelijk voor de stichting VKM gemaakte (reis)kosten. Het bestuur van stichting VKM komt minimaal twee en maximaal 4 keer per jaar bij elkaar om de voortgang en de ingediende aanvragen te bespreken.

Gegeven de doelstelling en de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting VKM wordt het beleid jaarlijks conform het bovenstaande opnieuw vastgesteld.