Financiering van aanvragen

Als u een aanvraag voor ondersteuning in wilt dienen

De stichting VKM spant zich in om te voorkomen dat een kind geen leven heeft omdat het mishandeld wordt. Zij kan dit slechts met steun van derden. Belangrijkste taak van de stichting is het beoordelen en eventueel honoreren van aanvragen voor financiële ondersteuning van activiteiten op het terrein van preventie van kindermishandeling.

Criteria voor toekenning

Criteria, welke voor toekenning van financiële bijdragen door het bestuur worden gehanteerd, zijn onder meer de volgende:

  1. Aanvragen moeten gericht zijn op de preventie van kindermishandeling.
  2. Een aanvraag dient zodanig te zijn onderbouwd dat het bestuur de mogelijkheid heeft om de inhoud van de aanvraag en de haalbaarheid te kunnen beoordelen. De onderbouwing en omschrijving van het project dienen maximaal 5 A4 te beslaan, eventueel voorzien van bijlagen. De aanvraag bedraagt maximaal 10.000 Euro en moet voorzien zijn van een begroting. Personele kosten worden door VKM niet financieel ondersteund. Wij adviseren indieners om in de aanvraag aan te geven waar nog meer financiering wordt gezocht.
  3. Alleen aanvragen in en vanuit Nederland komen voor financiële ondersteuning in aanmerking.
  4. Een aanvraag op persoonlijke titel zal niet worden gehonoreerd.
  5. Financiële bijdragen worden niet verstrekt wanneer langs andere wegen zoals via de overheid of publieke fondsen subsidies te verkrijgen zijn. Dit betekent dat de financiële ondersteuning met name zal dienen als stimulering om de aanvraag voor andere financieringsmogelijkheid geschikt te maken, als aanvullende stimulering of als ondersteuning van projecten die elders moeilijk te financieren zijn.
  6. Voorwaarde voor toekenning is de toezegging dat er binnen een jaar een inhoudelijk verslag van de financieel ondersteunde activiteit wordt toegezonden waaruit ondermeer de resultaten blijken en dat dit verslag door de Stichting VKM gebruikt mag worden voor de website van de stichting.
  7. Vermelding van de Stichting VKM als (mede)financier van de activiteit wordt als voorwaarde gesteld.
  8. Aanvragen worden twee keer per kalenderjaar in behandeling genomen (voor en najaar)

VKM heeft de afgelopen jaren bijdragen verstrekt aan

De bedragen zijn uiteenlopend van 1.000 tot 15.000 Euro per bijdrage.